• Tân vô thần và Thiên Chúa Thánh Kinh

  HLV - Gần đây, để trả lời các luận điệu ấy, giáo sư Paul Copal đã cho xuất bản cuốn “Thiên Chúa Có Phải Là Một Quái Vật Luân Lý Hay Không?: Làm Thiên Chúa Của Cựu Ước Thành Có Nghĩa” (Is God a Moral Monster?: Making Sense of the Old Testament God) do Baker Books xuất bản.
 • THẦN HỌC ĐẠI KẾT (3)

  HLV - Đại kết về thần học. Nó bao hàm việc tìm hiểu lẫn nhau, qua việc nghiên cứu đạo lý, đối chiếu những tương đồng và khác biệt. Để cho cuộc đối thoại thần học mang lại kết quả, Công đồng vạch ra cho các nhà thần học Công giáo hai nguyên tác cần lưu ý khi học hỏi và trình bày đạo lý của Hội Thánh.
 • THẦN HỌC ĐẠI HẾT (2)

  HLV - Tiếng “đại kết” dịch bởi từ ngữ oecumenismus. Thực ra, thì từ này trong nguyên ngữ Hylạp và Latinh mang rất nhiều nghĩa. Trong tiếng Hylạp, từ “oikouméne” (bởi danh từ “oikos”: nhà) lúc đầu có nghĩa là những vùng đất đã có người cư ngụ (đã xây cất nhà cửa), rồi dần dần mở rộng ra đến toàn thể thế giới.
 • THẦN HỌC ĐẠI KẾT (1)

  HLV - Những người theo Luther, đa số bên Đức, họp thành các Giáo hội Tin lành evangelist vì muốn trở về với Tin Mừng nguyên tuyền. Thế nhưng các “Hội thánh Tin lành” ở Việt Nam thì chỉ có họ hàng rất xa xôi với các giáo hội Luther. Nguồn gốc gần hơn của các nhóm Tin lành Việt Nam là các phong trào evangelicals phát xuất từ bên Anh hồi thế kỷ 19 như sẽ nói sau.
 • Chia rẽ và bè đảng trong Hội Thánh (3)

  HLV - Đức Chúa Jesus khi còn trên đất có biết trước Hội Thánh sẽ chia rẽ chăng? Sự chia rẽ trong Hội Thánh là điều mà Đấng đã đổ máu mình để chuộc về không bao giờ muốn thấy, nhưng đã thấy trước, thể hiện trong lời cầu nguyện với Chúa Cha như sau: “…để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:21)
 • Chia rẽ và bè đảng trong Hội Thánh (2)

  HLV - Trong Hội Thánh Cô-rinh-tô có bốn phe, gọi là “phe Phi-e-rơ,” “phe Phao-lô,” “phe A-bô-lô” và “phe Christ.” Trước hết, sự chia rẽ có thể gây ra do sự khác biệt trong đức tin do ảnh hưởng của quá khứ của một nhóm trước khi tin nhận Chúa.